ORGON TERAPIA

- urz▒dzenie opracowane wg wytycznych dr Wilhelma Reicha wykorzystuj▒ce energi═ orgonu, wzmacniaj▒ce zar█wno rejony cia"ea jak inarz▒dy wewn═trzne oraz system immunologiczny. Proponujemy nast═puj▒ce artyku"ey

urz▒dzenie diagnostyczno -terapeutyczne ORGON, kt█re dzi═ki mo°liwo"ci ustawienia dowolnych parametr█w wytwarzanego pola magnetycznego, mo°na dostroi╩ do dowolnego zaburzenia chorobowego organizmu a nast═pniepoprzez stymulacj═ tego pola, poprawi╩ funkcjonowanie organizmu. (wi═cej)

KOMORA ORGON - tzw. akumulator energii, w kt█rej wzmacniana jest energia orgonu. . Po wykonaniu dziennie 20 minutowej ekspozycji w komorze, w ci▒gu dwu tygodni, organizm wzmacnia si═, nast═puje poprawa si"e witalnych, odnowa pod wzgl═dembiologicznym, kosmetologii i rehabilitacji znikaj▒ kurzajki, a rany pooparzeniowe lepiej si═ goj▒. Nast═puje polepszenie og█lnego samopoczucia, wzmocnienie libido i funkcji seksualnych Terapia jednak powinna odbywa╩ si═ pod nadzorem przeszkolonego personelu.

poduszka bioterapeutyczna z kaset▒ orgonaln▒ - dzi═ki zastosowaniu w poduszce wykorzystuj▒cej mechanizm spr═°ynowy systemu Pascala, (kt█ra jest dobrze wentylowana ipowoduje automatyczny masa° mi═"ni zapewniaj▒c dobre dotlenienie organizmu), koncepcji dr Wihelma Reicha uzyskuje si═ polepszenie wzmacniania organizmu i og█lnego samopoczucia os█b z niej korzystaj▒cych. W wyniku stymulacji energi▒ orgonu powstaje efekt wzmocnienia narz▒d█w wewn═trznych i region█w cia"ea z ni▒ stykaj▒cych si═ oraz poprawy og█lnej witalno"ci jak r█wnie° podniesienie bariery immunologicznej.

TACHYON TERAPIA

- anteny energii Tachyonu produkowane przez firm═ ATT wg technologii niemieckiego noblisty Davida Wagnera